Sell USD/JPY dựa trên kênh giá và cấu trúc sóng Double Zigzag

Trên đồ thị H1 tôi phát hiện ra tín hiệu Sell của USD/JPY bởi:

+ Kênh giá hướng xuống màu đen

+ Các kênh giá song song màu đen

+ Fibonacci 38.2% của đoạn hồi phục từ đỉnh sóng v đến đáy sóng a.

+ Cấu trúc sóng Elliott của sóng iv) có khả năng diễn ra dạng Double Zigzag. Nếu như vậy, vẫn còn thiếu sóng c trong sóng y.

==> Nếu giảm sẽ kích hoạt tín hiệu Sell từ phân kỳ ẩn giảm giữa RSI và giá.

==> Stoploss đặt trên MA200 của đồ thị H1. Limtt đặt ở 111.5.

Kênh giá là công cụ giao dịch ưa thích của Alexander Elder, tác giả cuốn sách “PHương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống”

Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống (The New Trading For a Living)


[Update cùng ngày] Bi hit stoploss. Lệnh giao dịch này thất bại.

Trả lời