SP500: Kịch bản sóng chéo hay sóng đẩy ba

Kịch bản một: Mẫu hình sóng chéo (Diagonal) đang xuất hiện. Để giao dịch theo mẫu hình sóng chéo, vui lòng xem hướng dẫn tại cuốn sách HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT”. 

kịch bản hai: Sóng đẩy ba đang xuất hiện. Mục tiêu giá chính là đường trên của kênh giá song song.

Trả lời