Sóng Elliott:Bitcoin có thể diễn ra sóng hồi theo mô hình Double Zigzag, kháng cự 7,200

Diễn biến mới của Bitcoin cho thấy khả năng giá chưa sập ngay về 5,000 mà đang diễn biến sóng hồi theo mô hình Double Zigzag. Xem hình phân tích của chuyên gia đếm sóng Elliott- Grega Horvat. Giá vàng có thể kiểm tra lại vùng 7,200 hoặc 7,500 trước khi đổ sập về 5,000.

Bitcoin có mẫu hình zigzag trong kênh giá, kỳ vọng trở lại 5,000

Kich bản đếm sóng Elliott của chuyên giá Grega Horvat cũng có kết luận tương tự

Trả lời