Nền kinh tế hoạt động như thế nào? Video 30 phút của đại bàng Ray Dalio giúp bạn hiểu rõ bối cảnh kinh tế hiện nay

“Nếu bạn không thể nói cho một đứa trẻ 6 tuổi hiểu, bạn thực chất không hiểu gì“. Đại bàng Ray Dalio đã làm một video giúp chúng ta hiểu về sự vận động của nền kinh tế và hàng loạt câu hỏi quan trọng:

  • Thị trường là gì?
  • Tiền và tín dụng ảnh hưởng gì đến chu kỳ kinh tế?
  • Chính phủ làm gì để đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái?
  • Sự cân bằng giữa các công cụ chính sách nên ra sao để tạo nên một cuộc tái thiết thành công?
  • Chủ nghĩa cực đoạn lên ngôi khi nào?

Xem thêm về phương pháp đầu tư của đại bàng Ray Dalio

“Chén thánh đầu tư”của Ray Dalio và “danh mục kiếm tiền bất chấp mọi điều kiện thị trường”

Trả lời