[Phân tích sóng Elliott] Sự điều chỉnh của Bitcoin là ngắn hạn. Dự báo hỗ trợ ở 6,500. Mục tiêu là 11,000

Mô hình sóng Elliott dành cho Bitcoin tiếp tục như sau. Việc Bitcoin thiết lập đỉnh tại 8,500 được xem là sóng 3. Hiện đang điều chỉnh theo sóng 4 với mức hỗ trợ tại Fibonacci 38% là 6,500. Sau đó Bitcoin sẽ tăng trở lại lên mức 11,000 USD.

Giá Bitcoin đã tăng gấp đôi tại thời điểm bắt đầu sóng 3 vào đầu tháng 4, trong bài viết mà chúng tôi đã dự báo những tháng năm rực rõ của Bitcoin sẽ trở lại.

Trả lời