[Chart ngày 10/6/2019] Những cổ phiếu đang xuất hiện mẫu hình chiếc cốc- tay cầm

Dưới đây là những đồ thị mà nhà đầu tư nên quan sát. Các cổ phiếu này đã xuất hiện mẫu hình chiếc cốc-tay cầm nổi tiếng.

  1. Cổ phiếu GVR. Điểm phá vỡ đã xảy ra vào ngày 7/6/2019.

2. DPR . Chưa xảy ra điểm phá vỡ. ĐIểm Pivot là 45.25

3. TPB. Cổ phiếu này đang thiết lập nền giá phẳng (Flat base) ngay trên mẫu hình chiếc cốc. Điểm pivot là 24.2

Trả lời