VN-Index 1,200 điểm, tại sao các môn đệ sóng Elliott đang nghĩ về điều này?

Những ngày gần đây, các môn đệ sóng Elliott hay nhắc nhiều đến con số 1,200 cho VN-Index. Vậy con số này hình thành như thế nào dưới góc nhìn sóng Elliott

Dưới đây là toàn bộ mô hình sóng Elliott từ khi thành lập đến khi kết thúc sóng [II] vào năm 2012.

Sóng [1] là một chu kỳ sóng dài hạn từ năm 1987-2007, kéo dài 20 năm trên TTCK toàn cầu. TTCK Việt Nam lập sòng vào năm 2000 và chỉ kịp diễn tiến sóng III, sóng IV và sóng V. Chúng ta thấy tỷ lệ Fibonacci xuất hiện ở sóng V như thế nào qua các sóng (1), (2), (3), (4) và (5). Chú ý, sóng (5) của VN-Index là sóng cụt.

Sóng [II] là chu kỳ giảm diễn ra trong gần 5 năm. Sóng này có cấu trúc dạng tam giác. Các cấu trúc Fibonacci được thể hiện trên hình. Như vậy, thời điểm để bắt đầu đếm sóng [III] là vào tháng 11.2012, tức tại điểm E.

Sau đây là cấu trúc giai đoạn trong ba con sóng tăng I, II và III. Trong đó sóng III đạt đỉnh 1,200 đúng theo tỷ lệ Fibonacci 2.618 lần so với sóng I. Sóng II thoái lùi 50% so với sóng I. Cấu trúc sóng (II) dạng tam giác.

Còn đây là những gì đang diễn ra. Sóng giảm IV trong năm 2018 đúng bằng 0.5 so với sóng III hình thành trong năm 2017. Cấu trúc sóng IV có dạng Triangle. Chúng ta thấy dạng sóng tam giác liên tục xuất hiện trong cấu trúc sóng lớn hiệu chỉnh của VN-Index.

Đáy tháng 1.2019 có thể là đáy sóng IV và chúng ta bắt đầu sóng V. Sóng V có mục tiêu giá ưa thích 1,300-1,350. Nhưng đó là chặng đường rất dài.

Trong khi đó, câu chuyện sát sườn hiện nay là liệu sóng (2) của đợt điều chỉnh từ tháng 3.2019 đến đến tháng 6.2019 đã kết thúc hay chưa? Tỷ lệ Fibonacci là 50%. Nếu câu trả lời là có. Sóng (3) sẽ có mục tiêu giá Fibonaci là 1.618 lần sóng (1) với mục tiêu 1,192 (làm tròn 1,200 điểm). Đây chính là đoạn sóng tăng mạnh mẽ nhất.

Trả lời