Sóng dầu khí trở lại?

Tôi đang nhìn thấy mẫu hình sóng tam giác (triangle) ở nhóm dầu khí. Ví dụ GAS

Tương tự, PVT cũng đang nén hình tam giác

Trả lời