[Phân tích sóng Elliott] Giá dầu có kịch bản lên 70-75 USD/thùng

Sau đây là góc nhìn sóng Elliott trên đồ thị ngày. Sóng (X) với dạng cấu trúc tam giác đã kết thúc khi giá dầu vượt điểm D. Điều này mở ra kịch bản tăng giá theo sóng (Y) thuộc sóng 2 (vòng tròn). Mục tiêu giá là 70-75 USD/thùng.

Không có mô tả ảnh.

Trên khung thời gian 240 phút, giá dầu đang có khả năng chạy sóng tăng (iii) trong sóng iii (vòng tròn).

Không có mô tả ảnh.

Kịch bản sóng tăng (iii) có thể nhìn thấy rõ hơn trên khung thời gian 60 phút, sóng (ii) đã có đầy đủ dạng sóng Zigzag.

Không có mô tả ảnh.

Cặp tiền tệ USD/CAD đang ủng hộ kịch bản dầu tăng giá. Trên đồ thị ngày USD/CAD có dạng sóng tam giác ở sóng B. Trong đó, còn thiếu đoạn giảm theo sóng e (vòng tròn).

Không có mô tả ảnh.

Khả năng giá còn giảm theo sóng e (vòng tròn). Trên khung thời gian 480 phút, chúng ta đang nhìn thấy một dạng Zigzag trong kênh giá ở sóng (b)

Không có mô tả ảnh.

Trả lời