Giao dịch như một phù thủy chứng khoán (Trade Like Stock Market Wizard)

350.000 

“Mặc dù báo đốm là động vật chạy nhanh nhất trên thế giới và có thể chộp lấy bất con vật nào ở trên những cánh đồng phẳng, nhưng nó vẫn kiên trì chờ đợi cho đến khi chắc chắn không để vuột mất con mồi. Báo đốm có thể ngồi ẩn nấp trong bụi cây suốt 1 tuần liền để chờ đợi thời cơ chín muồi. Nó ngồi rình những con linh dương con, và có thể là cả những con linh dương bị ốm hoặc què quặt; và chỉ đến khi biết chắc không để sổng con mồi, báo đốm mới bắt đầu chộp lấy. Đối với tôi, đây là hình ảnh thu nhỏ về cách giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.” – Phù Thủy Tài Chính Mark Weinstein.

 

Đọc tiếp