Bitcoin: Sóng tăng sắp trở lại

Sóng 4(vòng tròn) có vẻ đang sắp kết thúc với dạng Bất Bình Thường (xem thêm về mẫu hình sóng này tại cuốn sách ” Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott (Visual Guide To Elliott Trading)”. Nếu như điều này xảy ra, Bitcoin chuẩn bị sóng tăng trở lại theo sóng tăng 5 (vòng tròn)

Trả lời