ngày đảo chiều chiêm tinh 23.6.2018 +/-3 TD, vàng có thể giảm điểm theo mẫu hình sóng zigzag

Vàng đang có cấu trúc sóng zigzag trong kênh giá song song ở song ii. Mẫu hình dellphic sell xuất hiện. ĐIều này dự báo có khả năng xuất hiện sóng giảm iii. Mục tiêu giá 1,251

Trả lời