Ngày đảo chiều chiêm tinh 23.6.2018 +/-3TD, USD/JPY tăng

Câp nhật mô hình sóng elliott cho USD/JPY. Sóng ii (vòng tròn) đang hoàn tất dạng zizzag với cấu trúc (a)-(b)-(c) và chuyển sang sóng tăng iii (vòng tròn). Điểm kích hoạt tín hiệu mua là 110.594. Xem sách “HƯỚNG DẪN GIAO THEO SÓNG ELLIOTT”


[Review  ngày 27/6/2018] USD/JPY đã tạo đáy vào ngày 24.6.2018 và tăng điểm đúng như dự báo. Tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để take profit. Kịch bản sắp tới là USD/JPY có thể giảm trở lại theo  mô hình sóng Triple Zigzag

Trả lời