Mô hình Double Zigzag trong kênh giá là nguyên nhân khiến Bitcoin giảm điểm.

Trên đồ thị của Bitcoin, giá đã chạm vào vùng đỉnh cao 7,420, gần sát với 7,500 mà tôi dự kiến. Cấu trúc sóng double zigzag và mục tiêu giá đã đạt tới cho phép kỳ vọng Bitcoin trở lại xu hướng giảm. Theo cuốn sách “Hướng dẫn sóng Elliott, mô hình sóng zigzag đôi trong kênh giá là mẫu hình đáng tin cậy để giao dịch.

[Sóng Elliott cho Bitcoin] Giá có thể chạm 7,500 trước khi trở lại xu hướng giảm

2 thoughts on “Mô hình Double Zigzag trong kênh giá là nguyên nhân khiến Bitcoin giảm điểm.

  1. quan dang says:

    Anh Huy cho mình hỏi tại sao sóng 5 dự kiến hình thành bởi sóng (a)-(b)-(c) là một dạng sóng hiệu chỉnh.Đáng lý sóng 5 phải được tạo ra bởi sóng chuyển động gồm 5 sóng chứ nhỉ ?

Trả lời