Cập nhật mô hình sóng cho USD Index: Điều chỉnh trong xu hướng tăng

Trên đồ thị sóng elliott, đỉnh sóng 3 bị kháng cự bởi sóng 4 trước đó (tại vùng 95 diểm). Sau khi đỉnh sóng 3 được thiết lập, USD Index đang điều chỉnh trong theo sóng 4.  Xu hướng dài hạn của USD là tăng giá sau khi đã phá vỡ kênh giảm giá dài hạn.

Trả lời