[Phân tích sóng elliott] Vàng xuất hiện sóng tam giác. Kỳ vọng giảm giá

Trên biểu đồ H4 của vàng, tôi phát hiện mẫu hình sóng tam giác (Triangle) như hình dưới.

Cấu trúc sóng elliott trên đồ thị ngày cho thấy giá vàng có thể giảm về vùng 126x

Để biết cách giao dịch theo sóng tam giác, vui lòng tham khảo cuốn sách

Trả lời