Phù thủy Mark Minervini chỉ ra 4 dấu hiệu để tìm ra siêu cổ phiếu khi thị trường giảm

Trang 206, Chương 9, sách “GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHÓA” viết:

  1. Các cổ phiếu tạo đáy cao hơn trong khi thị trường chung đang tạo đáy thấp dần. Chỉ báo RS của cổ phiếu này thiết lập đỉnh cao mới.
  2. Công ty có tăng trưởng EPS cao ngay cả khi thị trường chung đang giảm giá. Báo cáo lợi nhuận đánh bại ước tính lợi nhuận của phố Wall.
  3. Công ty có hướng dẫn lợi nhuận tích cực hoặc một triển vọng tích cực của ngành.
  4. Có các cổ đông lớn gom hàng.

Sau đây là ví dụ về cổ phiếu ZS mà Mark đã mua trong tháng 2 năm 2019. Cổ phiếu này tạo đáy cao dần, có lợi nhuận đánh bại ước tính phố Wall và nhiều quỹ đầu tư mua vào.

Trả lời